Autumn wondering throught the gardens to the Lourve… Magic!